Styrelsemedlemmarnas uppgifter

Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet mellan två föreningsmöten, sinsemellan delar styrelsemedlemmarna på uppgifterna utgående från tid och kompetens.

Styrelsen består av minst tre medlemmar av vilka en skall vara ordförande. Oftast har föreningar fler än tre styrelsemedlemmar. De flesta föreningar väljer också minst en viceordförande. Sekreterare eller kassör kan utses inom eller utom styrelsen. I större föreningar fungerar ofta anställd personal (funktionärer) som sekreterare och kassör. En medlem i en föreningsstyrelse får inte vara försatt i konkurs.

Ordförande

Ordförande är egentligen styrelsens ordförande fastän man brukar tala om föreningens ordförande. Den formella ställningen är inte starkare än för övriga medlemmar. I praktiken kan ordförande dock påverka mycket i en förening. Ordförande kan uttala sig ensam i föreningens namn. Ordförande måstet vara minst 18 år och myndig och får inte vara försatt i konkurs. Dessutom ska ordförande vara bosatt i Finland.

Ordförandes uppgifter

Ordförande tecknar föreningens namn ifall inte annat står i stadgarna. I praktiken är det vanligt att namnet tecknas tillsammans med viceordförande eller annan styrelsemedlem.

Ordförande undertecknar olika anmälningsblanketter som lämnas in till föreningsregistret (alternativt anmäler dom elektroniskt):

  • grundanmälan
  • förändringsanmälan då stadgarna ändras eller föreningens namntecknare ändras
  • anmälan om upplösning av föreningen.

Ordförandes huvudsakliga uppgifter är:

  • att leda styrelsen
  • att sköta om de yttre kontakterna
  • att utveckla föreningen 
  • att sköta praktiska ärenden eller se till att de blir skötta av funktionärerna.

Viceordförande

Viceordförandens formella ställning är ännu svagare än ordförandens. I lagen står ingenting nämnt om dennes uppgifter. Eftersom viceordförande är ordförandens ersättare, måste hen uppfylla de krav som ställs på en ordförande, alltså vara 18 år gammal, ha finskt medborgarskap och inte vara omyndigförklarad. Dessutom bör hen vara ordinarie styrelsemedlem.

Viceordförandens uppgift är att fungera som ordförandens ersättare då ordförande inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Ifall ordförande avgår under perioden till exempel flyttar till annan ort, går i konkurs eller avlider förrättas ett nytt val vid nästa föreningsmöte eller så sammankallar styrelsen till ett extra föreningsmöte. Viceordförande blir inte automatiskt styrelseordförande men sköter givetvis ordförandes uppgifter till det att föreningen valt ny ordförande. I stadgarna står det hur man skall gå till väga.

Sekreterare

Om sekreterarens uppgifter står det ingenting i föreningslagen. Sekreteraren kan styrelsen välja inom sig eller utanför styrelsen. I föreningar med anställd personal är de vanligen en anställd som sköter sekreteraruppdraget.

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll och se till att de blir justerade, och vid behov att skriva protokollsutdrag. Notera dock att det alltid är ordförande som ansvarar för protokollet och undertecknar det först.

Sekreteraren sköter största delen av föreningens korrespondens och håller kontakt med myndigheterna. Tillsammans med ordförande gör sekreteraren ett förslag till verksamhetsplan och årsberättelse, vilka behandlas av styrelsen och godkänns av föreningsmötet.

Sekreteraren samlar ihop, kopierar och postar möteshandlingarna. Hen ansvarar för att medlemmarna blir kallade till mötena och styrelsemedlemmarna till styrelsemötena, men observera: på uppdrag av ordförande. Förberedelserna av mötesärendena och möteshandlingarna gör ordförande.

Till övriga sekreteraruppgifter kan höra till exempel skötseln av medlemsregistret, praktiska arrangemang kring möten och arkivering. Många av dessa uppgifter kan också skötas av en annan styrelsemedlem eller funktionär, beroende på vad som är mest ändamålsenligt.

Kassören

Styrelsen väljer kassör antingen inom sig, bland medlemmarna eller en person utanför föreningen.

Kassören sköter om den praktiska ekonomin vilket innefattar betalningar, bokföringen och handkassan. Kassören gör ett utkast till bokslut, följer med budgeten och informerar styrelsen, bistår styrelsen vid planering av ekonomin – det vill säga gör mellanbokslut och budget –  finansieringskalkyler och gör ett utkast till skattedeklaration, om en sådan måste göras.

Kassören ska se till att styrelsen protokollför alla viktiga ekonomiska beslut.

Styrelsen som helhet har det yttersta ansvaret för vad kassören gör och för föreningens ekonomi och bokslut.

Övriga styrelsemedlemmar

Det kan vara påkallat att alla i styrelsen har ett eget ansvarsområde. Om inte tilldelas styrelsemedlemmarna arbetsuppgifter efter behov.

Annan arbetsfördelning

Ovan uppräknade uppgiftsfördelning är enbart ett exempel på arbetsfördelningen i en förening. Ingenting hindrar att styrelsen fördelar uppgifterna annorlunda. Kassören kan också föra protokoll medan sekreteraren betalar fakturorna.