Styrelsens ansvar

Styrelsemötena är en central punkt i styrelsens arbete. Under styrelsemötena fattas beslut, rapporteras vad som blivit gjort och hur arbetsuppgifterna fördelas.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden kan också delegera uppgiften till t.ex. sekreteraren. Före styrelsemötet avslutas kan man bestämma tidpunkten för följande styrelsemöte. Styrelsen har ansvar för den långsiktiga planeringen. Det är bra att samlas kontinuerligt under året, t.ex. en gång i månaden.

Styrelsens ansvar

Styrelsen är den som verkställer föreningens beslut. Enligt lagen har styrelsen ett gemensamt ansvar för sin verksamhet. Styrelsen ställs i efterhand till svars inför föreningsmötet, vilket är det högsta beslutande organet i föreningen. 

Föreningsmötet godkänner styrelsens verksamhet genom att behandla årsberättelsen, bokslutet, revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen samt genom att bevilja ansvarsfrihet.

Föreningsmötet ska inte besluta om ärenden som hör till styrelsen, som till exempel att anställa personal. Föreningsmötet har den beslutande makten i en förening medan styrelsen är den verkställande. Om medlemmarna inte är nöjda med föreningens styrelse utser man en ny på föreningsmötet.

Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmar, föreningens funktionärer och verksamhetsgranskare är enligt § 39 i föreningslagen skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Revisorers (auktoriserade) skadeståndsskyldighet regleras i revisionslagen.