Bokföring

Bokföring innebär att man för anteckningar över sina ekonomiska händelser, både kostnader och intäkter.

Nettot då man subtraherat kostnaderna från intäktena kallas resultat, och visas i en resultaträkning.

Då föreningen verkat en tid uppstår också tillgångar, till exempel egendom eller pengar på bankkontot. Även skulder kan uppstå. En uppställning över vad föreningen äger eller har för skulder kallas balansräkning.

Bestämmelser

I bokföringslagen och i förordningen krävs att föreningar och andra samfund bokför sin ekonomi. Vidare sägs att den bokföringsskyldige ska ha dubbel bokföring och iaktta god bokföringssed.

Föreningens styrelse är ansvarig för att bokföringen och egendomsförvaltningen ordnas på ett tillförlitligt sätt. Hur det praktiskt går till beror på föreningens stadgar, verksamhetens omfattning och art samt gällande lagar och förordningar.

Bokföringen kan skötas av till exempel kassören eller en separat bokförare, eller en utomstående, till exempel en bokföringsbyrå. Den som gjort företagsbokföring klarar också av föreningsbokföring bara man minns att uppställningen och kontoplanen ser annorlunda i föreningar än i företag.

God bokföringssed innefattar:

  • Att kontoplanen är klar och redig och tillräckligt specificerad
  • Att innehållet i kontona är samma år för år
  • Att verifikaten bokas i datumföljd, senast inom fyra månader från händelsen
  • Att korrigeringar görs inom fyra månader

Verifikaten skall vara daterade, numrerade och signerade samt vara försedda med kontonummer (bokföringskonto).