Ändringar i Föreningslagen

Riksdagen har i början av februari godkänt några ändringar i Föreningslagen och de trädde i kraft 8.2.2023.

Den största ändringen är att man gällande räkenskapsperioder som börjar efter den 1.7.2023 har möjlighet att förenkla föreningens bokföring.  Förutsättningen är att det sammanlagda beloppet av understöd och inkomster i föreningen är högst 30 000 euro för både den avslutade räkenskapsperioden och den räkenskapsperiod som omedelbart föregår denna och föreningen inte bedriver affärsverksamhet. Detta kräver inte stadgeändring men beslut om detta måste göras på föreningsmötet enligt de principer som gäller för ändring av stadgar.

Nu gäller att föreningar måste följa Bokföringslagens bestämmelser, ha dubbel bokföring och iaktta god bokföringssed. Detta kan medföra betydande kostnader för små föreningar om man inte råkar ha en bokföringskunnig person som ställer utan större krav på ersättning.

Lagändringen möjliggör alltså en lättare enkel bokföring enligt kontantprincipen som i huvudsak baserar sig på bankkontoutdrag. Syftet med den nya bokföringsmöjligheten är att förenkla bokföringen men att ändå hålla föreningens inkomster, utgifter och skulder åtskilda så att medlemmarna, understödsgivarna och myndigheterna kan övervaka ekonomin. Om en understödsgivare kräver att man har normal bokföring måste man följa det kravet.

Transaktionerna skall bokföras enligt kassaprincipen (den dag de betalas), i kronologisk ordning och utan ogrundat dröjsmål. Av transaktionerna skall det framgå deras innehåll och tidpunkt. Dessutom skall det finnas en fortlöpande förteckning över föreningens tillgångar och skulder. Vi går inte här in på fler detaljer eftersom lagändringen lovar att närmares bestämmelser om denna typ av bokföring skall utfärdas genom statsrådets förordning. Den finns inte ännu.

Värt att notera en ny bestämmelse att föreningsmedlem har rätt att på begäran få tillgång till bokföringen en gång för varje kalendermånad. Uppgifterna skall hållas framlagda senast inom två veckor efter begäran.

Andra ändringar som görs är några preciseringar om hur man beslutar om inträde och utträde ur föreningen. Det blir också möjligt att välja styrelse utan att hålla fysiskt möte. Föreningsstyrelsen kan också fatta beslut utan att komma samman till möte, om inte annat nämns i stadgarna. Men beslut utan möte måste förstås registreras, verifieras och förvaras på tillförlitligt sätt.