Arbetsavtal som upphör

Arbetsavtal kan vara tidsbundet och utgå i enlighet med avtalet. Det kan också upphöra genom uppsägning eller hävning.

Tidsbundna avtal

Ett tidsbundet arbetsavtal upphör utan särskilda åtgärder vid det datum som parterna kommit överens om i arbetsavtalet.

Prövotid

Vid tillämpning av prövotid i arbetsavtalet kan en avtalspart när som helst under prövotiden välja att avsluta arbetsförhållandet. Notera att hävningen inte får basera sig på osakliga eller diskriminerande grunder.

Uppsägning

Parterna har när som helst under en tillsvidareanställning rätt att säga upp arbetsavtalet om det finns grund för uppsägning. Gällande en tidsbestämd anställning är huvudregeln att om man inte har avtalat om en uppsägningstid, binder avtalet båda parterna ända fram till den avtalade tidpunkten då anställningen tar slut. Därför kan det finnas skäl att avtala om en uppsägningstid även för längre tidsbundna anställningar.

Uppsägningen kan antingen basera sig på personliga grunder eller på ekonomiska eller produktionsmässiga grunder. Uppsägningen får inte basera sig på osakliga grunder.

Uppsägningstid

Vid uppsägning av ett arbetsförhållande beaktas den uppsägningstid som avses i arbetsavtalslagens (2001/55) 6:e kapitel, om det inte anges något avvikande i det tillämpliga kollektivavtalet. I sådana fall tillämpas kollektivavtalets bestämmelser.

Uppsägningstidens längd varierar beroende på vilken part som sagt upp arbetsavtalet och hur länge arbetsförhållandet varat.

Om arbetsförhållandet sägs upp av arbetsgivaren, tillämpas följande uppsägningstider enligt arbetsavtalslagen. Avvikande bestämmelser kan finnas i kollektivavtal eller genom enskilda överenskommelser:

Arbetsförhållandets längd      Uppsägningstid

0-1 år: 14 dagar
1-4 år: 1 månad
4-8 år: 2 månader
8-12 år: 4 månader
12 - X år: 6 månader

Om arbetsförhållandet sägs upp av arbetstagaren, tillämpas följande uppsägningstider:

0-5 år: 14 dagar
5 - X år: 1 månad

Parterna kan även avtala om en högst sex månader lång uppsägningstid. Notera att man inte kan avtala om att arbetstagaren ska tillämpa en längre uppsägningstid än arbetsgivaren.

Arbetstagarens skyldighet att arbeta och arbetsgivarens skyldighet att betala lön fortsätter normalt under uppsägningstiden om parterna inte avtalat om annat.

Om arbetsförhållandet upphör på grund av pension, hävning eller till följd av den avtalade tiden går ut tillämpas ingen uppsägningstid.

Hävning

Hävning är ett undantagsförfarande som förutsätter synnerligen vägande skäl och tillämpas sällan. I praktiken kan hävning bli aktuellt om arbetstagaren på ett grovt sätt brutit mot sina skyldigheter i arbetsförhållandet. Om någon av parterna häver ett arbetsavtal upphör det med omedelbar verkan, utan uppsägningstid.

Förfarande vid arbetsförhållandets upphörande

Arbetsgivaren bör säkerställa att det finns grund för uppsägning innan man säger upp eller häver en anställds arbetsavtal. Det är också viktigt att arbetsgivaren iakttar de lagregler som finns om hur uppsägnings- eller hävningsförfarandet ska gå till.

Om arbetsgivaren avser säga upp arbetsavtalet på personliga grunder eller häva arbetsförhållandet ska arbetstagaren beredas en möjlighet att höras om orsaken till uppsägningen eller hävningen. Samma förfarande gäller även om det är fråga om hävning under prövotiden. Arbetstagaren har möjlighet att ta med ett ombud vid hörandet. Uppsägning förutsätter i allmänhet att arbetsgivaren inte kan omplacera eller omskola den anställde till andra arbetsuppgifter.

Om arbetsgivaren avser säga upp arbetsavtalet på ekonomiska eller produktionsmässiga grunder eller på grund av arbetsgivarens död eller konkurs, ska arbetsgivaren först upplysa arbetstagaren om uppsägningens grunder och alternativ. Notera att arbetsminskning kan förutsätta att arbetsgivaren först för samarbetsförhandlingar om saken. Även i detta fall förutsätts att arbetsgivaren inte kan omplacera eller omskola den anställde.

Den uppsagda arbetstagaren ska få ett skriftligt uppsägningsmeddelande. Arbetsgivaren ska i uppsägningsmeddelandet redogöra för orsakerna till uppsägningen samt ge information om när anställningsförhållandet upphör.

Arbetsintyg

Arbetsgivaren ska förse arbetstagaren med ett arbetsintyg vid arbetsförhållandets upphörande. Arbetsintyget ska innehålla information om arbetsförhållandets längd och de huvudsakliga arbetsuppgifterna. En bedömning av arbetstagarens prestation och beteende samt orsaken till arbetsförhållandets upphörande görs endast på den anställdes begäran.